اگر در سیستم خود نرم افزار یاهو نصب دارید و در حالت اجرا هست با کلیک بر روی شکل پائین می توانید مرا در لیست یاهوی خود اضافه کنید